Statut klubu

STATUT

 LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORZEŁ”

 W KOZACH

 Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny:

 §1

 1. Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” w Kozach zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem, zrzeszającym członków w celach niezarobkowych.

 

§2

 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” w Kozach w skrócie LKS „ORZEŁ” w Kozach.
 1. Terenem działania Klubu jest obszar Gminy Kozy.
 1. Siedzibą Klubu jest Pawilon Sportowy w Gminie Kozy ul. Przecznia 3.

 §3

 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 1. Klub działa zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawą o kulturze fizycznej i postanowieniami niniejszego statutu.

 

§4

 1. Klub jest członkiem wojewódzkiego i ogólnokrajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
 1. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

§5

 1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych stosowanych w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe.

§6

 1. Barwy Klubu stanowią kolor: zielono-czerwony.
 1. Używanie pieczęci Klubu, odznak i znaczków organizacyjnych następuje przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 §7

 1. Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu swych członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

 §8

Celem klubu jest:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
 1. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych.
 1. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

 §9

Klub realizuje swoje cele podejmując następujące środki działania:

 1. Organizuje sekcje i szkolenie sportowe, w tym otacza opieką zawodników, oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu.
 1. Dąży do wysokiego poziomu moralnego, sportowego zawodników i działaczy.
 1. Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe, oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrzorganizacyjnym systemie zawodów sportowych.
 1. Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych działalności zrzeszenia LZS.
 1. Organizuje obozy szkoleniowe dla zawodników.
 1. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację.
 1. Współdziała w zakresie rozwoju dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.
 1. Organizuje i prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 1. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.
 1. Współpracuje z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi, szkołami i organizacjami młodzieżowymi oraz społecznymi.

 §10

 1. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności.
 1. Władze Klubu podejmują samodzielne uchwały.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1 – zwyczajnych

2 – wspierających

3 – honorowych

 

§12

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Małoletni w wieku od 16-tu do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Małoletni poniżej 16 lat za zgodą swych przedstawicieli ustawowych mogą należeć do Klubu, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Klubu, po wpłacie wpisowego.
 1. Przyjęcia w poczet członków Klubu dokonuje zarząd Klubu, powiadamiając o dokonanym przyjęciu składającego deklarację.

 

 §13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o stowarzyszeniach.
 1. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych.
 1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.
 1. Otrzymać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
 1. Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 §14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.
 1. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

 

 §15

 1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.
 1. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

§16

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Uczestnictwa bezpośredniego lub poprzez swoich przedstawicieli w walnych Zebraniach Klubu z głosowaniem doradczym.
 1. Zgłaszanie propozycji wniosku wobec władz Klubu.
 1. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 §17

 Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań.
 1. Regularne opłacanie składek członkowskich, oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy materialnej i finansowej Klubowi.
 1. Przestrzeganie postanowień statutu.

 §18

 1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Klubu.
 1. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 1. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego.
 1. Do obowiązków członków honorowych Klubu należy przestrzeganie postanowień statutu.
 1. Członkowie honorowi nie muszą płacić składek członkowskich.

 §19

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1/. Dobrowolne wystąpienie członka Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2/. Skreślenie z listy członków Klubu uchwałą Zarządu w przypadku:

a) nieuczestnictwa członka Klubu w realizacji jego zadań statutowych, lub niepłacenia składek członkowskich poprzez okres dłuższy niż jeden rok

b) w przypadku umyślnego działania na szkodę Klubu lub naruszenia postanowień statutu

3/. Śmierć członka Klubu.

4/. Rozwiązanie się Klubu.

 1. W przypadku skreślenia członka Klubu przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o skreśleniu z członkostwa Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

§20

 1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz trwa 2 lata.
 1. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem urzędujących członków zarządu Klubu.
 1. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od Uchwały Walnego Zebrania.
 1. Jeżeli szczególne postanowenia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 §21

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 1. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przez datą zebrania i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej

3) na wniosek 1/3 ogółu członków

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §22

W Walnych Zebraniach Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi.

 §23

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalenie planów działalności Klubu.
 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu
 1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu.
 1. Zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Uchwalanie zmian statutu.
 1. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.
 1. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego.

 §24

 1. Zarząd Klubu składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa, dwóch wice Prezesów i Sekretarza.
 1. O ilości członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie.
 1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

§25

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

3) Przyjmowanie nowych członków Klubu i stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa.

4) Kierowanie całokształtem działalności Klubu.

5) Prowadzenie ewidencji członków Klubu.

6) Uchwalanie budżetu Klubu.

7) Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.

8) Powoływanie Komisji Sekcji, lub innych organów doradczych i opiniodawczych, oraz nadzorowanie ich działalności.

9) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 §26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 1. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej
 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej kooptacja w skład Komisji może nastąpić przy czym liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru.

 §27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu.
 1. Egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.
 1. Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności.
 1. Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

 

Rozdział V

Sekcje Klubu

 §28

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu.

 §29

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 §30

Działalnością poszczególnych sekcji kierują kierownicy powołani przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VI

Nagrody i kary

 §31

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 1. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 §32

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzenia członkowi Klubu następujących kar:

1) Upomnienia

2) Nagany

3) Zawieszenia w prawach członka Klubu na okres 12 miesięcy

4) Wykluczenie członka z Klubu.

 1. Zasady i tryb udzielania kar regulaminowych określa szczegółowy regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Klubu przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o udzieleniu kary. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze

§33

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

1) Wpływy ze składek członkowskich.

2) Dotacje samorządowe

3) Dotacje państwowe.

4) Darowizny

5) Inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Klubu.

§34

 1. Dla ważności oświadczeń woli w w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upełnomocnionych przedstawicieli Zarządu Klubu, w tym: Prezesa, Sekretarza lub innej osoby której udzielono pełnomocnictwa
 1. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu.

 

 §35

Zgodnie z art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

1. Organizacją pożytku może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, które spełnia łącznie następujące wymagania

1) Prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru;

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5) Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

6) Statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub na pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 1. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§36

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.
© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. www.lksorzel.kozy.gmina.pl
Projekt i wykonanie Grupa Web-Com.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies stron grupy WEB-COM.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.